Motto

„… podpora systémového přístupu zvláštního procesu svařování …“

 

Materiál dokumentuje základní vize zakladatelů tj. představenstva spolku :
 1. Věnovat se především  činnostem v návaznosti na podporu systémového přístupu k procesu svařování .
 2. Bez zbytečné administrativy a dalších činností nenavazujících na hlavní činnost.
 3. Všechny nezbytně nutné obslužné činnosti zajišťovat externě.
 4. Hlavním úkolem představenstva je zajištění  nezbytných  prostředků pro rozvoj spolkové činnosti.
 5. Veškeré získané prostředky účelně vynakládat především pro spolkovou činnost.
 6. Umožnit v maximální míře všem členům podíl na řízení a směřování spolku.
 7. Uplatňovat veškerá demokratická pravidla při řízení spolku a všech spolkových činnostech.
 8. Informovat pravidelně členskou základnu o důležitých krocích představenstva a spolkových činnostech.
 9. Pro odborné činnosti vytvářet uvnitř spolku skupiny, či pracovní komise v potřebném složení.
 10. Dbát na odbornou způsobilost a bezúhonnost členské základny.
 11. Vytvořit prostor pro navázání smluvní spolupráce s dalšími partnery a subjekty.
 12. Vytvoření virtuálního prostoru pro sdílení jakosti.

Představenstvo deklaruje připravenost  postupovat ve všech výše uvedených bodech nekomerčním způsobem s ohledem na hlavní poslání spolku.

Uvedená pravidla jsou pracovním dokumentem, který je možno dále komentovat, doplňovat či měnit a to demokratickými prostředky na základě požadavků členské základny.

Za představenstvo spolku:
Ing. Radovan Svoboda – předseda